Vzdělávání je jedním ze základních pilířů činnosti odborů všestrannosti, a to na všech úrovních v rámci struktury ČOS.

CVIČITEL – na základě získaného odborného vzdělání systematickou činností rozvíjí a zdokonaluje pohybové schopnosti a dovednosti cvičenců.
Koncepce celoživotního vzdělání cvičitelů:
ŠKOLENÍ – poskytnutí odborných, teoretických i praktických dovedností a poznatků pro vedení  SAMOSTATNÉHO  tělovýchovného procesu v závislosti  na kvalifikační třídě v příslušné odbornosti. Cílem je získání cvičitelské kvalifikace, nebo získání vyšší kvalifikační třídy.
DOŠKOLOVÁNÍ – zajištění celoživotního obnovování a doplňování teoretických a praktických dovedností a poznatků. Cílem je rozvíjení již získaných vědomostí za účelem prohlubování odbornosti a trvalého zkvalitňování tělovýchovného procesu.
KVALIFIKACE je odborná způsobilost získaná příslušným vzděláním nebo jmenováním na základě dosaženého tělovýchovného vzdělání ve spojení s kvalifikační třídou / cvičitel III.třídy, II.třídy, I.třídy / ODBORNOST rozlišuje a  upřesňuje zaměření kvalifikace. Aktuální přehled odborností naleznete zde.

CVIČITEL SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST IIII. TŘÍDY
a) základní část /ZČ/ první stupeň vzdělávání v rozsahu 20 hodin, školí župy, ÚŠ ČOS, OSV. Základní učivo je povinné pro školení cvičitelů III. třídy, bývá ukončeno písemným testem
b) odborná část /OČ/ druhý stupeň vzdělávání v rozsahu 30 hodin. Po úspěšném absolvování odborné části se stává absolvent cvičitelem  s kvalifikací III, třídy všestrannosti. Cvičitelský průkaz vystavuje župa. Župa také zanese cvičitele do výkazu o přehledu cvičitelů v župě.
Ostatní odbornosti – školení v rozsahu 50 hodin, každá odbornost má svůj vlastní učební plán a závěrečné zkoušky se skládají na základě požadavků odbornosti. Cvičitelský průkaz vydává organizace, jež prováděla školení na odbornost, zapíše se také do CP příslušné kvalifikační třídy.
Školení II. třídy v rozsahu 150 hodin vzdělávání  na úrovni II. třídy je poskytováno formou školení akreditovaných MŠMT ČR.

PLATNOST CVIČITELSKÝCH PRŮKAZŮ
U všech odborností a jejich kvalifikačních stupňů je platnost 5 let od roku vydání či prodloužení CP. Pro jasnost – pokud je CP vydán v roce 2019, končí jeho platnost dnem 1. 1. 2024 . To samé platí i po prodloužení CP. Prodloužení CP: podmínkou pro prodloužení CP je absolvování doškolovacích akcí s libovolným zaměřením, jejichž celkový rozsah je minimálně 30 vyučovacích hodin v průběhu pěti let. Platnost cvičitelských průkazů se automaticky prodlužuje, při práci v činovnických funkcích na župách /náčelník,náčelnice/, prodloužení může být uznáno, pokud působí činovník ve funkci nejméně rok. Učitelům s aprobací tělesná výchova a cvičitelům starším 60 let je doba platnosti určena jako neomezená. Podmínkou trvalého prodloužení  je cvičitelská činnost. Cvičitelé, kterým byla uznána kvalifikace, jsou automaticky zařazeni do systému  doškolování a evidenci cvičitelů ČOS. Průkazy CP III. třídy a jejich prodloužení zajišťuje župa, /župní náčelnice/,župa odesílá doklady o získání kvalifikace a odborností. Prodloužení cvičitelských průkazů odborností provádí organizace, která je vydala – ČOS. Uznání kvalifikace provádí:

a) u cvičitelů III. třídy všestranností – náčelnictvo příslušné župy
b) u cvičitelů III.třídy ostatních odborností, II. a I.třídy – náčelnictvo ČOS na základě doporučení komise odboru všestrannosti ČOS a s vědomím župy.  Zásadní podmínkou při uznání kvalifikace je fakt, že žadatel působí v české obci sokolské, což stvrzují příslušné župní náčelnictva, resp. T. J.

PLATNOST CP
končí 5 let o doby jeho vydání,pokud jeho platnost nebyla prodloužena. Po skončení platnosti CP může být platnost obnovena:
a)  pokud cvičitel do 12 měsíců předloží osvědčení o účasti na doškolovacích akcích v rozsahu 30 hodin
b) pokud cvičitel do 12 měsíců úspěšně absolvuje  písemné a závěrečné zkoušky platné pro školení cvičitelů příslušné třídy v dané odbornosti
c) úspěšně absolvuje nové školení v plném rozsahu.
Po uplynutí 1 roku od ukončení platnosti CP je tento vyřazen z evidence cvičitelů.

odkaz na Ústřední školu ČOS Praha zde
odkaz na Ústřední školu ČOS Olomouc zde